Toepasselijk recht

Deze website wordt beheerd door de kantoren van JFC in België.

Maatschappelijke zetel

JFC sprl

1 rue Fagotis – Business Park
B-5380 Fernelmont – Belgium
BE-0465917031

 

De gegevens op deze website worden aan onze klanten ter beschikking gesteld door JFC sprl en zijn louter informatief. Individuele exemplaren zijn beschikbaar voor download in overeenstemming met de bepalingen hieronder. Door de informatie op deze website te gebruiken of te downloaden, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, gebruik de website dan niet en download er ook geen informatie van.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

TENZIJ ONDERLING ANDERS OVEREENGEKOMEN, WORDEN DE GEGEVENS OP DEZE SITE VERSTREKT ‘ZOALS ZE ZIJN’ ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL JFC OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE GEGEVENS, ZELFS ALS JFC OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 

Bovendien garandeert JFC op geen enkel moment de juistheid of volledigheid van de informatie, teksten, afbeeldingen, links of eender welk ander element op de site of gegevens met betrekking tot de beschreven producten.

De informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of spelfouten bevatten. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. JFC zou ook zonder voorafgaande kennisgeving en op eender welk moment de in deze informatie beschreven producten en/of programma’s kunnen verbeteren en/of aanpassen.

Aanvullende of andere voorwaarden en informatie kunnen worden toegevoegd aan de documenten, informatie, producten, software en specifieke diensten die via deze website worden aangeboden. In geval van conflicten hebben deze aanvullende voorwaarden en informatie voorrang op deze gebruiksvoorwaarden. Zie de overeenkomst of waarschuwing hierover.

 

Hypertekstlinks  

JFC is niet verantwoordelijk voor andere websites, sociale netwerken of websites van derden (‘niet-JFC-websites’) die u via haar website kunt bezoeken. Als u een andere website dan de website van JFC bezoekt, moet u in het achterhoofd houden dat die website niets te maken heeft met JFC en dat JFC er de inhoud in geen geval van controleert.

Bovendien betekent een link naar een andere website dan die van JFC niet noodzakelijk dat JFC verantwoordelijk is voor de inhoud of het gebruik ervan. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren op virussen of andere destructieve elementen in de inhoud die u gebruikt.

 

Links naar deze website

Alle links naar deze website moeten schriftelijk worden goedgekeurd door JFC, behalve als JFC links naar pagina’s goedkeurt die:

(a) geen kader rond eender welke pagina van deze website vormen of geen andere technieken gebruiken die de presentatie of opmaak van eender welke inhoud van deze website veranderen;
(b) de relatie met JFC niet op een verkeerde wijze voorstellen;
(c) niet laten uitschijnen dat JFC u aanbeveelt, hetzij uzelf, hetzij uw website of de diensten/producten die u aanbiedt; en
(d) geen verkeerde of bedrieglijke informatie over JFC bevatten of de reputatie van de naam en de merken van JFC kunnen schaden.

Om een link naar deze site te kunnen aanbieden, stemt u er verder mee in dat JFC te allen tijde en naar eigen goeddunken de toestemming om een link naar deze website te plaatsen kan opschorten. In dat geval moet u alle links naar deze website onmiddellijk verwijderen en mag u het merk JFC niet meer gebruiken.

 

Vertalingen

Bepaalde delen van deze website kunnen in andere talen dan het Frans beschikbaar zijn. Deze inhoud werd om praktische redenen vertaald en JFC wijst iedere verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid ervan uit, of de tekst nu door vertaalsoftware of door een menselijke vertaler werd vertaald.

 

Informatie over de producten

Informatie die door JFC op het internet wordt gepubliceerd kan referenties of verwijzingen bevatten naar JFC-producten en -diensten die niet in uw land worden aangeboden of beschikbaar zijn. Die verwijzingen impliceren in geen geval dat JFC van plan is om deze producten, programma’s of diensten in uw land te adverteren.

Neem contact op met uw plaatselijke JFC-vertegenwoordiger voor informatie over de producten en diensten die in uw sector beschikbaar zijn.

 

Eigendom van de inhoud

De inhoud valt onder het auteursrecht en wordt beschermd door de bepalingen van internationale copyrightwetten en -verdragen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JFC mag de inhoud niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, gedownload, geüpload, opgestuurd, verzonden of verspreid op welke wijze dan ook.

Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden, verleent JFC geen enkel uitdrukkelijk of stilzwijgend recht op octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen.